Disclaimer

Disclaimer
Vanuit de coachingspraktijk van Freek Offeringa wordt met volledige inzet van mijn vakkennis en ervaring gewerkt aan de website en de genoemde producten en diensten. Desondanks aanvaarden de samenstellers geen enkele aansprakelijkheid die betrekking heeft op (maar niet beperkt tot) de werkwijze en doeltreffendheid van mijn hulpverlening, noch op de juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van de door Freek Offeringa verstrekte informatie.

Alle algemene informatie op deze website alsmede de aangeboden producten en diensten van Freek Offeringa dienen slechts als achtergrondinformatie en voorlichting. Zij kan niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. Bezoekers/cliënten dienen ook altijd andere informatiebronnen te raadplegen. De gegeven informatie is gebaseerd op de kennis en ervaring van Freek Offeringa.

Verder wijs ik op de aard van de informatie (over psychische klachten, therapieën en adviezen op dit terrein) die met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig kan zijn. Hoewel ik mij doorlopend inspan om de informatie actueel te houden, kan ik hierover geen garantie geven of enige vorm tot aansprakelijkheid nemen.

Freek Offeringa is niet aansprakelijk voor indirecte schade, die verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Voorts is Freek Offeringa in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door mijn geleverde of uitgegeven informatie.

Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Freek Offeringa. Het is mij in zulke gevallen toegestaan om later dan gepland te leveren.

Bezoekers/cliënten vrijwaren Freek Offeringa voor alle aansprakelijkheid als gevolg van een mogelijk gebrek in te leveren of geleverde producten en diensten.