Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienen om mijn cliënten inzage te geven hoe respectvol en veilig ik omga met hun in coachingsgesprekken en alles wat zich afspeelt tussen mij en de cliënt.

Aanmeldingen

De coachingsgesprekken vinden altijd plaats volgens afspraak. De afspraak wordt rechtstreeks met de cliënt gemaakt, persoonlijk, en kan ook alleen door de cliënt zelf geannuleerd worden (via e-mail of telefonisch). In bijzondere gevallen kan de afspraak ook door Freek Offeringa worden geannuleerd. Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Na dit eerste gesprek volgt er een intakegesprek. Hierin wordt samen met de cliënt, de hulpvraag in kaart gebracht. Indien de cliënt een behandeling wenst zal er samen met de cliënt, een behandelplan opgesteld worden, waarin de doelstellingen en werkwijze beschreven worden. Gedurende de behandeling worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en, indien nodig, kan het behandelplan tussentijds bijgesteld worden. Na beëindiging van de behandeling vindt een mondelinge en/of schriftelijke evaluatie plaats.

Freek Offeringa zal de behandeling naar beste inzicht en
vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien Freek Offeringa niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Coachingsgesprekken

Standaard bedraagt de gesprekstijd 60 minuten, maar niet als anders afgesproken. Freek Offeringa dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen, maar niet als er een situatie van overmacht plaatsvindt. Van de cliënt wordt verwacht dat deze op tijd is voor de gesprekken. Indien cliënten een afspraak willen annuleren dienen zij dat 24 uur van tevoren te doen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Freek Offeringa behoudt zich het recht voor om de uitvoering van het coachingstraject geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Verantwoordelijkheid coaching

  • De cliënt is zelf ook verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat hij of zij zelf doet en uitvoert met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de behandeling
  • Freek Offeringa is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of psychische klachten tijdens of na afloop van een behandeling
  • Freek Offeringa is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de cliënt en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandelingen
  • de cliënt is altijd, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan
  • Freek Offeringa is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.

De plichten van de cliënt

Freek Offeringa kan sneller en betere zorg leveren en, mocht dit van toepassing zijn, een diagnose stellen wanneer er juiste en volledige informatie wordt gegeven door de cliënt. Daarom wordt er van de cliënt verwacht dat:

  • Deze Freek Offringa eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn of haar problematiek
  • Er zoveel mogelijk met Freek Offeringa wordt meewerkt en adviezen opvolgt in zowel het aanleren van theoretische methodieken en het uitvoeren van praktijkopdrachten

Beëindiging coachingsgesprek

Elke behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, maar niet als anders afgesproken. De cliënt kan altijd het contact afsluiten, ook zonder opgaaf van reden. Het wordt echter ten zeerste op prijs gesteld wanneer deze een opgaaf doet over de reden van eventuele beëindiging. Freek Offeringa heeft het recht de behandeling eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht om de cliënt en de verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen. Freek Offeringa heeft het recht de behandeling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt zich agressief gedraagt of onder invloed is van verdovende middelen.

Annulering van inschrijvingen omtrent lezingen en trainingen

Deze dienen altijd schriftelijk te geschieden. De cliënt en opdrachtgever is in ieder geval de volgende kosten verschuldigd: lezing of training tot 1 week voor de uitvoeringsdatum: 50% van de kosten, annulering binnen 1 week voor de uitvoeringsdatum: 75% van de kosten bij niet laten doorgaan zonder annulering: 100% van de kosten Freek Offeringa kan in overleg een coulanceregeling toepassen mits er op actieve manier door de cliënt en afnemer wordt gecommuniceerd. Freek Offeringa is niet verplicht een coulanceregeling toe te passen.

Intellectueel eigendom

Alle geschreven en gepubliceerde documenten zijn eigendom van Freek Offeringa en mogen op geen enkele manier worden verspreid of gekopieerd zonder toestemming van Freek Offeringa. Dit geldt voor zowel de website evenals alle door Freek Offeringa gebruikte behandelmethodieken, lezingen, trainingen en geschriften hierover. Dit geldt zowel voor de gedrukt media als de social media.

Betalingsvoorwaarden

De declaraties van Freek Offeringa worden contact betaald of cliënten dienen binnen 7 werkdagen te betalen op het rekeningnummer zoals vermeld op de declaratie. Na overschrijding zonder betwisting van de vordering van deze laatste termijn gaat men automatisch akkoord met de vordering en worden automatisch wettelijke rente (vermeerderd met 5%) en minimale incasso vergoeding in rekening gebracht in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving buitengerechtelijke incassokosten. Freek Offeringa behoudt zich daarbij het recht voor ook overige kosten over inning van de betaling in rekening te brengen. Indien Freek Offeringa over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de cliënt en opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Bij betalingsachterstand is Freek Offeringa gerechtigd –, maar niet als de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Algemene verordening gegevensbescherming

Freek Offeringa legt een dossier aan met:

  • Persoonsgegevens
  • Het behandelplan en gespreksaantekeningen over de voortgang en ontwikkelingen van de behandeling

De cliënt heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn of haar dossier, dit met uitzondering van de persoonlijke (werk) aantekeningen van Freek Offeringa. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier nog 15 jaar bewaard, zoals wettelijk is vastgesteld. Na 15 jaar wordt het dossier vernietigd. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan betreffende persoon/instantie, vanwege het beroepsgeheim. Inzage in het dossier door derden, en overleg met derden, vindt alleen plaats na overleg met de cliënt en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.

Geheimhouding

Freek Offeringa is in alle gevallen verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt moeten vertrouwelijk worden behandeld. Als echter opdracht gegeven is om een rapport te maken, is Freek Offeringa niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, maar niet als de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen. Indien blijkt dat informatie verstrekt wordt over gepleegde strafbare feiten of vergrijpen, dan zal cliënt en afnemer op deze feiten gewezen worden. In overeenstemming met het geldende recht zal indien nodig melding van deze feiten gedaan worden aan deze instanties.

Rapportage

De cliënt heeft het recht een psychologisch rapport te lezen, vóórdat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. In het rapport moet niet méér staan dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat. De cliënt heeft het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. De cliënt heeft het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij Freek Offeringa door de wet of andere organisatie verplicht is te rapporteren.

Klachten

Indien er op wat voor manier klachten zijn over de behandeling, wordt het zeer op prijs gesteld wanneer dat rechtstreeks wordt besproken met de behandelaar. Dit komt vrijwel altijd ten goede aan de behandeling. Het doorwerken van conflicten, drempels en obstakels, kan tot nieuwe inzichten leiden. Ook is het leerzaam voor de behandelaar, zodat deze de volgende cliënten beter kan helpen. In het geval cliënt en behandelaar er samen niet uit komen, kan een derde (bijvoorbeeld een onafhankelijk psycholoog/coach) gevraagd worden om te bemiddelen en tot een mogelijke oplossing te komen.

Geschillen

Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Freek Offeringa is het Nederlands recht van toepassing. Conflicten zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie zorginstellingen die dan een bindende uitspraak mag doen. Uitzondering hierop zijn conflicten over betalingen vanuit cliënt. Deze laatste zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden.