Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

LevensCoaching Spreek met Freek (KvK 76301915) verleent hierbij toegang tot de website www.spreekmetfreek.nl en publiceert hier teksten en beeldmateriaal en andere zaken die door Freek Offeringa en derden zijn aangeleverd.

LevensCoaching Spreek met Freek behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW. Vanuit de coachingspraktijk van Spreek met Freek wordt met volledige inzet van mijn vakkennis en ervaring gewerkt aan de website en de genoemde producten en diensten.

Desondanks aanvaarden de samenstellers geen enkele aansprakelijkheid die betrekking heeft op (maar niet beperkt tot) de werkwijze en doeltreffendheid van mijn hulpverlening. Noch op de juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van de door Spreek met Freek verstrekte informatie.

Er wordt naar gestreefd om steeds actuele en correcte informatie te vermelden. Ondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op de site niet (meer) actueel is. Ook de tarieven kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Alle algemene informatie op deze website evenals de aangeboden producten en diensten van Spreek met Freek dienen slechts als achtergrondinformatie en voorlichting. Zij kan niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. Bezoekers/cliënten dienen ook altijd andere informatiebronnen te raadplegen. De gegeven informatie is gebaseerd op de kennis en ervaring van Freek Offeringa.

Verder wijs ik op de aard van de informatie over:

  • Psychische klachten
  • Therapieën
  • Coachingstrajecten
  • Adviezen voor de particuliere als de bedrijfssector

Die met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig kan zijn. Hoewel ik mij doorlopend inspan om de informatie actueel te houden, kan ik hierover geen garantie geven of enige vorm tot aansprakelijkheid nemen.

Afwijzen aansprakelijkheid

Spreek met Freek is niet aansprakelijk voor indirecte schade, die verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Bovendien is Spreek met Freek in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door mijn geleverde of uitgegeven informatie. Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst kan nooit gelden als een toerekenbare tekortkoming van Spreek met Freek. Het is mij in zulke gevallen toegestaan om later dan gepland te leveren. Bezoekers/cliënten vrijwaren Freek Offeringa voor alle aansprakelijkheid als gevolg van een mogelijk gebrek in te leveren of geleverde producten en diensten.